KVKK

KVKK

1    AYDINLATMA BEYANI
1.1    1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
ANADOLU HOTELS TURİZM A.Ş. (“Otel”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ve siz müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına ve/veya açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz.
1.2    2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir.

Hangi Kişisel Verilerin Toplanacağı
Toplayacağımız Kişisel Veriler şunları kapsayabilir:

•    Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, cinsiyet, doğum yeri ve tarihiniz, görüntü ve video kayıtları, imza, uyruğunuz; pasaport, vize veya devlet tarafından verilmiş diğer kimlik bilgileriniz);
•    İletişim Bilgileri (Ev ve iş adresi, telefon numarası ve e-posta adresi, iş yaptığımız üçüncü taraflar seyahat acenteleri veya benzeri tedarikçiler üzerinden elde edebileceğimiz sizinle ilgili diğer iletişim bilgileri)
•    IP Adresi, MAC Adresi,
•    Kredi kartı ve bankamatik kartı numarası
•    Kurumsal bir hesabın çalışanı, bayi veya başka tür bir iş ortağı iseniz işveren bilgileri veya ilgili diğer bilgiler (örneğin seyahat acentesi veya toplantı ve etkinlik organizatörü)
•    Ayrıca, Şirket tarafından sağlanan kablosuz ağ sistemine giriş yapmanız halinde, kimlik, iletişim ve işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz sisteme erişiminizin sağlanması, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sistemin hukuka ve ahlaka aykırı kullanımlarının önlenmesi, Şirketin politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

    Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:


KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Süreçlerle Toplanacağı
Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:
•    Otel aktiviteleri:
o    Oda rezervasyonu
o    Otele giriş ve ödeme
o    Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme
o    İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.
•    Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:
o    Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
•    Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:
o    Tur operatörleri, seyahat acenteleri, rezervasyon sistemleri ve diğerleri
•    Internet aktiviteleri:
o    Anadolu Hotels web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
o    Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Anadolu Hotels sayfaları

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Anadolu Hotels, potansiyel müşterileri, misafirleri, çalışan adayları, çalışanları, iş ortakları, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve tedarikçileri gibi taraflardan yukarıda sayılan kategorilerde kişisel veri toplayabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

•    Anadolu Hotels ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
•    Otel konaklamanızı yönetmek: Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, TV vb), odalara erişimi yönetmek, Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine uyulmaması, hırsızlık, hasar ve vandalizm veya ödemeyle ilgili olaylar).
•    Anadolu Hotels hizmetlerinin mevcudiyetini belirlemek,
•    Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
•    Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
•    Anadolu Hotels oda rezervasyonlarını ayarlamak,
•    Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, kişiselleştirilmiş teklifler sunabilmemiz için rezervasyon sırasında veya konaklamanız sırasında toplanan verilerinizin kontrolü, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
•    Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, İtiraz etme hakkını dikkate almak, diğer ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
•    Ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 
•    Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Anadolu Hotels’e açıklamanıza konu olan Anadolu Hotels ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
•    Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Anadolu Hotels’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
•    Anadolu Hotels’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Anadolu Hotels tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,
•    Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
1.3    3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilmektedir.
1.4    4. Yurtdışına Veri Aktarımı
Anadolu Hotels Turizm A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.
1.5    5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
1.6    6. Kişisel Veri Sahibi olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Siz müşterilermizin, kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. KVKK’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, KVKK gereğince yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.anadoluhotels.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Beştepeler Mah. Yaşam Cd. 1.Sk. No:7/B, 06520 Yenimahalle/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,
ANADOLU HOTELS TURİZM A.Ş.